ALGEMENE VOORWAARDEN DE BESPAARBON EN DEBESPAARBON.NL

Cadeaucode voorwaarde De Bespaarbon en DeBespaarbon.nl:
Cadeaucodes zijn inwisselbaar op de website debespaarbon.nl. Door de voucher in te wisselen verbindt je je zowel aan de Algemene Voorwaarden van DeBespaarbon.nl.

Inleidend
1. De Bespaarbon/debespaarbon.nl: Deze actie is naar aanleiding van de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik opgezet door de gezamenlijke gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Met deze actie willen de Gemeenten stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.
2. Cadeaucode: het unieke nummer/de tekstcode zoals deze kenbaar is gemaakt op de fysieke Bespaarbon of per e-mail aan bewoners/huiseigenaren van participerende gemeenten. Het unieke nummer/de tekstcode geeft eenmalig recht op een kortingscode voor de webshop ‘webshop.debespaarbon.nl’ en eenmalig recht op advies voor energiebesparing in huis van deelnemende partners, te weten De Energieke Burger, DE Ramplaan, Duurzaam Garenkokerskwartier, Heemsteeds Duurzamer en Huizen Aanpak
3. Gebruiker: de natuurlijk persoon, zijnde bewoner van een bestaande woning binnen de deelnemende gemeenten, aan wie een cadeaucode is gezonden/uitgereikt en door- of namens wie de cadeaucode met de overige gevraagde gegevens wordt ingediend.

Geldigheid
4. Een cadeaucode is uitsluitend inwisselbaar op debespaarbon.nl voor een kortingscode voor de webshop.debespaarbon.nl en/of advies voor energiebesparing in huis van deelnemende partners.
5. De cadeaucode heeft een beperkte geldigheid en is uitsluitend in te wisselen vanaf het moment dat de Bespaarbon of digitale cadeaucode is ontvangen tot en met uiterlijk 31 maart 2021, het beschikbare budget is besteed, of zoveel eerder als de actie wordt stopgezet.
6. Per bestaande woning kan maximaal één cadeaucode worden ingewisseld.
7. De cadeaucode is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Gebruik
8. De cadeaucode op de Bespaarbon of ontvangen per e-mail is uitsluitend in te wisselen op www.debespaarbon.nl in het daarvoor bestemde veld.
9. De cadeaucode op de Bespaarbon of ontvangen per e-mail is uitsluitend in te wisselen voor een kortingscode voor webshop.debespaarbon.nl en/of éénmalig advies van deelnemende partners.
10. Tijdens het inwisselen van de cadeaucode dient de Gebruiker postcode en huisnummer gegevens over te leggen, onder meer om een spoedige en correcte verwerking van de cadeaucode mogelijk te maken en het recht op aan de cadeaucode gekoppelde diensten te verifieëren.
11. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de functie om digitaal een Bespaarbon cadeaucode aan te vragen dient gebruiker naast bovengenoemde gegevens (10) enkele andere gegevens over te leggen, te weten een volledige naam en e-mailadres.
Voor overige doeleinden van deze gegevensverwerking wordt verwezen naar de Privacy Statement, te vinden via https://debespaarbon.nl/privacy.

Overig
12. Er geldt voor de samenwerkende gemeenten een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de cadeaucode zijn waarde. In dat geval zal de inwoner geen gebruik meer kunnen maken van de diensten aangeboden via de Bespaarbon.
13. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de Gemeente Haarlem, waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is.
14. Het is niet toegestaan cadeaucodes op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
15. De Bespaarbon behoudt zich het recht voor om, indien voortzetting naar haar oordeel niet langer mogelijk of opportuun is, de geldigheid van de cadeaucode(s) voortijdig te beëindigen. Op dat moment niet gevalideerde cadeaucodes komen niet (langer) voor inwisseling in aanmerking.
16. Indien cadeaucodes om welke reden dan ook niet (langer) voor inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van De Bespaarbon en/of de gezamenlijke Gemeenten leiden.
17. Het is niet toegestaan Bespaarbonnen en/of cadeaucodes of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
18. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de Bespaarbon/cadeaucode ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe Bespaarbon/cadeaucode.
19. De Bespaarbon behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of instemming vereist. Gebruiker wordt aangeraden om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een cadeaucode te raadplegen. Door het inwisselen van een cadeaucode, aanvaardt Gebruiker de op dat moment geldende (al dan niet gewijzigde) actievoorwaarden.
20. De persoonsgegevens die debespaarbon.nl verwerkt, opslaat en de manier waarop ze daarmee omgaat zijn expliciet beschreven en terug te vinden in het privacybeleid.

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze actie? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket via rre@duurzaambouwloket.nl.