Privacyverklaring DeBespaarbon.nl

Je privacy is voor DeBespaarbon.nl en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.debespaarbon.nl en de webshop webshop.debespaarbon.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy- en cookiebeleid;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Duurzaam Bouwloket via rre@duurzaambouwloket.nl.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze persoonlijke informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
Wij werken samen met Duurzaam Bouwloket als energieloket en voor het beheer van de website www.debespaarbon.nl. De Energiebespaarshop verzorgt de webshop webshop.debespaarbon.nl.

De Energieke Burger (voor Bennebroek en Vogelenzang), DE Ramplaan (voor Haarlem - Ramplaankwartier), Duurzaam Garenkokerskwartier (voor Haarlem – Garenkokerskwartier), Heemsteeds Duurzamer (voor Heemstede) en Huizen Aanpak (voor overige buurten en wijken) verzorgen de adviezen op maat. Waar noodzakelijk voor de uitvoering van jouw keuzes zullen zij de genoemde persoonsgegevens van ons ontvangen.

We delen alleen de noodzakelijke gegevens met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort voor rapportage doeleinden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.